Meta Tags คือ อะไร Meta Tags ทำให้อันดับ SEO ดีขึ้นจริงหรือไม่

Home Website Meta Tags คือ อะไร Meta Tags ทำให้อันดับ SEO ดีขึ้นจริงหรือไม่
Meta Tags คือ อะไร Meta Tags ทำให้อันดับ SEO ดีจริงหรือไม่

Meta Tags คือ แท็ก HTML ที่ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเมตาเกี่ยวกับหน้าเว็บให้กับเครื่องมือค้นหาและไคลเอ็นต์อื่นๆ ข้อมูลเมตาแท็กจะไม่ปรากฏบนหน้าเว็บ แต่จะอยู่ในซอร์สโค้ดของเว็บไซต์แทน หรือที่เรียกว่าโค้ด HTML ซึ่งอยู่ในส่วนหัวของเว็บไซต์ แท็กเหล่านี้ให้คำอธิบายแก่เครื่องมือค้นหาเกี่ยวกับเนื้อหาของหน้า เพื่อช่วยพิจารณาว่าหน้านั้นเกี่ยวกับอะไร และนำเสนอหน้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแก่ผู้ใช้เครื่องมือค้นหา

Meta Tags มีหลายประเภท เช่น

Title tag

Title tag คือ สิ่งที่แสดงบนหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) เเละเป็น Tag ที่มีความสำคัญที่สุด ชื่อควรมีความยาวประมาณ 70 ตัวอักษรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดทอนในเครื่องมือค้นหา

มีลักษณะดังนี้

<title> เขียนหัวข้อของคุณ </title>

Title tag มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้เครื่องมือค้นหาระบุได้ว่าหน้าเว็บเกี่ยวกับอะไร เเละช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะจัดอันดับหน้าเว็บของคุณสำหรับคำค้นหาใดโดยเฉพาะหรือไม่ Title tag ยังปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์เพื่อช่วยคุณนำทางเบราว์เซอร์ของคุณ

Meta description tag

Meta description tag คือข้อความสรุปสั้นๆ ที่จะปรากฏอยู่ใต้ชื่อเรื่องของคุณควรมีคำอธิบาย และมี keyword ที่คุณต้องการเน้นคำอธิบาย description ควรมีความยาวระหว่าง 150 ถึง 160 อักขระเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดทอนในผลการค้นหา

description tag มีลักษณะดังนี้

<meta name="description" content=" เขียนคำอธิบายสั้นๆ ที่จะปรากฏอยู่ใต้ชื่อเรื่องของคุณ ">

Meta robots tag

Meta robots tag จะบอกเครื่องมือค้นหาว่าจะรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณอย่างไร โดยแจ้งให้ทราบว่าหน้าใดที่คุณต้องการจัดอันดับและหน้าใดที่คุณไม่ต้องการ แท็กเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนั้นคุณต้องใช้อย่างถูกต้องหากคุณต้องการจัดอันดับหน้าเว็บบางหน้าและเพิกเฉยต่อหน้าอื่นๆ

Meta robots tag มี 3 ประเภทหลักๆ คือ

 • index : กำหนดว่าต้องการให้เครื่องมือค้นหาจัดทำดัชนีหน้าเว็บหรือไม่
 • follow : กำหนดว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาหน้าเว็บในผลการค้นหาหรือไม่
 • noindex : กำหนดว่าไม่ให้เครื่องมือค้นหาจัดทำดัชนีหน้าเว็บ

Meta robots tag อื่นๆ

 • nofollow : กำหนดว่าไม่ให้เครื่องมือค้นหาติดตามลิงก์จากหน้าเว็บ
 • noarchive : กำหนดว่าไม่ให้เครื่องมือค้นหาสร้างเอกสารแคชของหน้าเว็บ
 • noodp : กำหนดว่าไม่ให้เครื่องมือค้นหาดึงข้อมูลจากหน้าเว็บสำหรับผลการค้นหาของ Open Directory Project
 • noydir : กำหนดว่าไม่ให้เครื่องมือค้นหาดึงข้อมูลจากหน้าเว็บสำหรับผลการค้นหาของ Yahoo! Directory

Meta robots มีลักษณะดังนี้

<meta name= “robots” content=noindex, nofollow”>
<meta name= “robots” content=noindex, follow”>
<meta name= “robots” content=index, nofollow”>

Open graph tag

Open graph tag ใช้สำหรับแชร์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook แท็กเหล่านี้ช่วยให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสามารถแสดงข้อมูลของหน้าเว็บได้อย่างถูกต้อง

แท็ก Open Graph ประกอบด้วย

 • Title: ชื่อของหน้าเว็บ
 • Description: คำอธิบายของหน้าเว็บ
 • Image: รูปภาพของหน้าเว็บ
 • URL: URL ของหน้าเว็บ
 • Type: ประเภทของหน้าเว็บ (เช่น บทความ ผลิตภัณฑ์ บริการ เป็นต้น)
 • Locale: ภาษาของหน้าเว็บ
 • Article:publisher: ชื่อผู้เผยแพร่บทความ
 • Article:author: ชื่อผู้เขียนบทความ
 • Article:tags: แท็กของบทความ
 • Article:section: ส่วนหัวของบทความ
 • Article:published_time: วันที่เผยแพร่บทความ
 • Article:modified_time: วันที่แก้ไขบทความ

Open graph tag มีลักษณะดังนี้

<meta property="og:title" content="หัวเรื่องของหน้าเว็บ">
<meta property="og:description" content="คำอธิบายของหน้าเว็บ">
<meta property="og:image" content="https://example.com/img.jpg">
<meta property="og:url" content="https://example.com/index.html">
<meta property="og:type" content="article">
<meta property="og:locale" content="th_TH">

Canonical Tag

Canonical tag เป็นแท็ก HTML ที่ช่วยบอกให้เครื่องมือค้นหารู้ว่า URL ใดเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือค้นหาดัชนีหน้าเว็บที่ไม่ถูกต้องหรือซ้ำกัน

Canonical Tag มีลักษณะดังนี้

<link rel="canonical" href="https://example.com/th/page.html">

Meta keyword tag

Meta keyword tag ใช้เพื่ออธิบายคำหลักที่คุณต้องการจัดอันดับ เครื่องมือค้นหาส่วนใหญ่จะเพิกเฉยต่อแท็กนี้ ดังนั้นจึงล้าสมัยทุกปี ในความเป็นจริง หากคุณใช้ Meta keyword tag ในทางที่ผิด คุณอาจถูกลงโทษ ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถจัดอันดับคำหลักเป้าหมายได้ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง แท็กนี้สามารถแจ้งให้เครื่องมือค้นหาทราบว่าเนื้อหาของคุณเกี่ยวกับอะไรโดยการเน้นคำหลักที่สำคัญที่พบในหน้าเว็บของคุณ Google ไม่ได้ใช้เมตาแท็กคีย์เวิร์ด แต่เครื่องมือค้นหาอื่นๆ อาจใช้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าคุณต้องการปรับปรุง SEO โดยใช้เครื่องมือค้นหาอื่นที่ไม่ใช่ Google

Meta keyword tag มีลักษณะดังนี้

<meta name="keywords" content="keyword1, keyword2, keyword3">

การใช้ Meta Tags เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้อันดับ SEO ของคุณดีขึ้นได้ คุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SEO ควบคู่ไปด้วย เช่น คุณภาพของเนื้อหา ปริมาณลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ